Menu
EUR
 • Europees gecertificeerde productie
 • snelle & correcte uitlevering
 • kwalitatief hoogwaardige producten

Algemene voorwaarden

Protecx Vast & Zeker - Algemene Voorwaarden - Duidelijkheid voor alles1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

"REZU"
Het bedrijf REZU, handelend onder de naam Protecx, gevestigd aan de Bernhardlaan 7 te Zuidlaren, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 01131717;

"Klant"
Iedere bezoeker van de webwinkel van REZU, dan wel natuurlijk rechtspersoon die met REZU in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;

"Product"
Het/de product(en) die door REZU in de webwinkel www.protecx.nl wordt/worden aangeboden;

"Aanbieding"
Het/de product(en) die door REZU in de webwinkel www.protecx.nl wordt/worden aangeboden, welke om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs;

"Webwinkel"
Een door de REZU geregistreerd systeem voor de verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zgn. Koop of  Afstand;

"Offerte"
Verkoopofferte van product(en) door REZU geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag;

"Werkdagen"
Alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen & erkende feestdagen;

"Dagen"
Kalenderdagen;

"Voorwaarden"
Deze Algemene Voorwaarden

2. IDENTITEIT REZU

REZU
Handelend onder de naam: Protecx

Adres:
Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren

Contact:
T: 050-4090773 | +31 50 4090773
E: [email protected]
M: 06-23256859 | +31 6 23256859 (Whatsapp)

KvK: 01131717
BTW: NL002160388B37

3. ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REZU en de Klant waarop REZU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met REZU, voor uitvoering waarvan door REZU derden dienen te worden betrokken;
 3. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden;
 4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief de BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven;
 2. Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. REZU is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan;
 3. Alle offertes van REZU hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
 4. Een aanbod van een Klant als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden;
  1. De Klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  2. De Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan REZU via electronische weg is verzonden en door REZU is ontvangen;
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per e-mail is verzonden naar de door de Klant opgegeven e-mail adres;
 6. Klant en REZU komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen en geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening dot niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van REZU zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs;
 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de website van REZU verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. REZU is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen;
 8. De Klant is de prijs verschuldigd die REZU in haar orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door REZU worden gecorrigeerd;
 9. Alle aanbiedingen op de website van REZU zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. REZU behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in ter trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden;
 10. REZU kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
 11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is REZU daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij REZU anders aangeeft;
 12. Bezorgkosten voor bestellingen kunnen verschillen. Deze verschillen worden echter in de webwinkel duidelijk weergegeven incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5. LEVERTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST, PRIJSVERHOGING

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft REZU erna om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag worden geplaatst diezelfde dag te verzenden, mits de producten op voorraad zijn. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend;
 2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. REZU streeft erna vertraging binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden;
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres en pas nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Zakelijke klanten kunnen op rekening bestellen;
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant;
 5. REZU heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

6. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. REZU is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
  2. Na het sluiten van de overeenkomst REZU ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van REZU kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van REZU op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien REZU de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Indien REZU tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;
 4. Indien een klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer & afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

7. OVERMACHT

 1. REZU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;
 2. Onder de overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop REZU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor REZU niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf REZU of van derden inbegrepen. REZU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat REZU zijn verbintenis had moeten nakomen;
 3. REZU kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8. BETALING

 1. Bestellingen kunnen (voorlopig) op de volgende wijze worden betaald;
  1. Bankoverschrijving (= vooraf overmaken)
  2. iDEAL;
  3. Creditkaart: Maestro, Visa & Mastercard 
  4. Op rekening (alléén bedrijven & instellingen)
 2. Levering van de producten vindt plaats nadat de betaling heeft plaatsgevonden (excl. bij betaling Op rekening !)

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door REZU in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van REZU totdat de Klant alle verplichtingen uit de met REZU gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen;
 2. Door REZU geleverde zaken, die ingevolge lid 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om REZU daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen;
 4. Voor het geval REZU zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan REZU en de door REZU aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van REZU zich bevinden en die zaken terug te nemen.

10. GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAME

 1. De door REZU te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik zijn bestemd;
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Klant en/of derden. Datzelfde geldt wanneer, zonder schriftelijke toestemming van REZU, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht wijzigingen aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar REZU geen invloed op kan uitoefenen;
 3. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij hoort de Klant te onderzoeken op kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (e-mail) aan REZU te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat REZU in staat is adequaat te reageren. De Klant dient REZU in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;
 4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken;
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal REZU de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van REZU, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan REZU te retourneren en de eigendom daarover aan REZU te verschaffen, tenzij REZU anders aangeeft.

11. AFKOELPERIODE, HERROEPING & RUILING

 1. Nadat de Klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met REZU te ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven;
 2. De Klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van het herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd;
 3. Indien de Klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan REZU te melden (middels uw account of een e-mail). Nadat de Klant hiervan per e-mail een bevestiging heeft ontvangen, dient deze het product te sturen naar het door REZU vastgesteld retouradres. De Klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen;
 4. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met REZU ingevolge artikel 10.1 en 10.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal REZU deze betalingen binnen 7 (zeven) dagen nadat REZU het door de de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen;
 5. REZU behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door schuld van de Klant is beschadigd;
 6. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van REZU schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant is te wijten of anderszins voor risico van de klant komt, zal REZU de klant hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. REZU heeft het recht om waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant te betalen bedrag in te houden;
 7. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door REZU alleen worden uitgesloten indien REZU dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;
  1. Die door REZU tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  2. Die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop REZU geen invloed heeft. 

12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien REZU aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 2. REZU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat REZU is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolldige gegevens;
 3. Indien REZU aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van REZU beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 4. De aansprakelijkheid van REZU is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;
 5. REZU is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
 6. REZU is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
 7. De in het artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van REZU of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13. PERSOONSGEGEVENS

 1. REZU zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, die in de webwinkel is te vinden;
 2. REZU neemt hierbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

14. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen op deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

15. WIJZIGING VAN DE AFGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadien deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat de toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod die voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

REZU

Zuidlaren, 1 januari 2023 - versie 23.01

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen